Algemene Voorwaarden van de Parketsite B.V.

Leveringstermijn:

De Parketsite hanteert een leveringstermijn van 3 à 5 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stelt de Parketsite u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt de Parketsite u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maximaal 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. De Parketsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

Prijzen:

De prijzen die de Parketsite hanteert, zijn inclusief BTW. De vloer wordt gratis thuisbezorgd, gelost naast de wagen. Bij een bestelling onder de €750 wordt €45 aan vrachtkosten in rekening gebracht. Aan leveringen buiten Nederland zijn extra vrachtkosten verbonden.

Betaling:

De Parketsite geeft u de mogelijkheid om op twee verschillende manieren te betalen:

 1. Onder rembours: Bij aflevering betaalt u contant aan de chauffeur.
 2. Per bank/giro: U maakt van tevoren uw geld over naar de rekening van de Parketsite.
De kosten en schade voor de Parketsite als gevolg van niet-tijdige betaling komen voor uw rekening. Eventuele incassokosten vanwege niet-tijdige betaling zullen worden doorberekend.

Eigendomsvoorbehoud:

Het eigendom van de door de Parketsite geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Parketsite verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Afkoelingsperiode:

 1. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren middels het op aanvraag verkrijgbare retourformulier. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal de Parketsite binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door u betaalde bedrag terugbetalen.
 2. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als bedoeld in sub 1 in geval
  1. de vloerdelen zijn gebruikt, of
  2. de bestelling is beschadigd, of
  3. de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
 3. Vrachtkosten van aflevering en retourzendingen blijven voor rekening van de klant.

In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands Recht.